Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nord Serwis Sp. z o.o.

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1219 ze zm.) Nord Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
2. Właścicielem praw do domeny internetowej www.ubezpieczenieuczniow.pl oraz administratorem serwisu internetowego www.ubezpieczenieuczniow.pl jest Nord Serwis Sp. z o.o., siedziba Spółki w Toruniu, ul. Lubicka 16, 87-100 Toruń, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numer KRS: 0000028190, NIP 9562018317, REGON: 871240089, wysokość kapitału zakładowego 50.000 zł, opłacony w całości.
3. Właścicielem serwera, na którym gromadzone są dane osobowe Użytkowników jest TARR CENTRUM INNOWACYJNOŚCI Sp z o.o., pod adresem: Włocławska 167, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000394866, o kapitale zakładowym 23.234.000,00 zł, opłaconym w całości, posiadająca NIP: 9562295531, Regon: 341137054.
4. Regulamin korzystania z serwisu: www.ubezpieczenieuczniow.pl, zwany dalej „Regulaminem”, określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nord Serwis Sp. z o.o. za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem: www.ubezpieczenieuczniow.pl, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
5. Prawem właściwym do stosowania niniejszego Regulaminu oraz zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest prawo polskie.
6. Językiem stosowanym w relacjach pomiędzy Nord Serwis Sp. z o.o., a Użytkownikiem jest język polski.
7. Regulamin jest udostępniony Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem strony: www.ubezpieczenieuczniow.pl w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
8. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, w szczególności z Usług.
9. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z opuszczeniem przez Użytkownika stron www Serwisu.

§ 2 Definicje

Definicje pojęć użytych w Regulaminie:
1) Cookies – niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez Serwis i zapisywane po stronie Użytkownika na twardym dysku komputera Użytkownika, które Serwis może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z konkretnego komputera.
2) Informacja Handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do informowania o towarach, usługach lub wizerunku Nord Serwis Sp. z o.o., z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach nie służącej osiągnięciu efektu handlowego.
3) Nord Serwis/Pośrednik ubezpieczeniowy - Nord Serwis Sp. z o.o., siedziba Spółki w Toruniu, ul. Lubicka 16, 87-100 Toruń, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numer KRS: 0000028190, NIP 9562018317, wysokość kapitału zakładowego 50.000 zł, opłacony w całości. Pośrednik ubezpieczeniowy jest multiagencją ubezpieczeniową wpisaną do rejestru multiagencji ubezpieczeniowych, prowadzonym przez organ nadzoru - Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy Placu Powstańców Warszawy 1. Adres email: torun@nsagent.pl. Spółka posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej zawarte z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., polisa nr 02001458.
4) OWU – Ogólne Warunki Ubezpieczenia.
5) Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nord Serwis
6) Rejestracja - wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Nord Serwis danych niezbędnych do realizacji Usługi.
7) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
8) Serwis – oznaczone nazwą systemy stron www prowadzonych przez Nord Serwis pod adresem www.ubezpieczenieuczniow.pl, stanowiące zbiór dokumentów HTML statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami, posadowione na serwerze internetowym pod wyznaczonymi adresami oraz posiadające bezpośredni dostęp do ogólnokrajowej sieci przesyłu danych, podłączonej do światowych zasobów Internetu, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Nord Serwis lub jego Partnerów
9) SWU – Szczególne Warunki Ubezpieczenia.
10) Usługi – usługi świadczone przez Nord Serwis drogą elektroniczną, o których mowa w § 3 Regulaminu.
11) Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2016 poz. 922 ze zm.).
12) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1219 ze zm.).
13) Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu, w tym osoby korzystające z serwisu za pośrednictwem osób współpracujących z Nord Serwis.

§ 3. Usługi

1. Usługi świadczone przez Nord Serwis polegają na:
1) udostępnianiu drogą elektroniczną całości lub części zasobów Serwisu,
2) możliwości korzystanie z narzędzi.
2. Nord Serwis zastrzega sobie możliwość wyboru rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do Usług.

§ 4. Warunki techniczne świadczenia usług

1. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa typu Firefox – wersja 41 lub Chrome – wersja 45, włączona obsługa plików Cookies oraz obsługa języka Javascript. Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek niespełniających tego wymogu Nord Serwis nie ponosi odpowiedzialności.
2. Serwis wykorzystuje pliki Cookies, co oznacza, że pliki te są przez Serwis zapisywane w urządzeniu, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Serwisu. Pliki Cookies zapisywane są w celu usprawnienia korzystania z Serwisu i pozwalają np. wyświetlać treści, które są najbardziej użyteczne dla Użytkownika, na podstawie historii jego korzystania z Serwisu.
3. Użytkownik ma prawo w każdym momencie korzystania z Serwisu zablokować możliwość zapisywania plików Cookies, poprzez zmianę ustawień dotyczących Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. W celu ponownego uruchomienia obsługi Cookies należy ponownie zmienić ustawienia przeglądarki. Zapisane pliki Cookies mogą być w większości przypadków usunięte przez Użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
4. Przechowywane pliki Cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniach Użytkownika lub w oprogramowaniu zainstalowanym w tych urządzeniach.
5. Informacje na temat zarządzania plikami cookies można znaleźć w szczególności na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:
1) Firefox:http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
2) Internet Explorer:https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
3) Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
4) Opera:http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html
5) Safari:https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

§ 5. Czynności techniczne związane z procedurą zawarcia umowy ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej 2018/2019

1. W celu zawarcia umowy ubezpieczenia Użytkownik wybiera zakładkę „Oferta i przystąpienie” i przechodzi do wypełnienia wniosku o ubezpieczenie NNW dzieci i młodzieży szkolnej deklaruje wariant i sumę ubezpieczenia oraz wprowadza inne niezbędne dane wymagane przez Ubezpieczyciela. Prawdziwość wskazanych przez Wnioskującego danych będzie weryfikowana zarówno przez Nord Serwis, jak również przez Ubezpieczyciela.
2. Po wypełnieniu przez Użytkownika Wniosku o przystąpienie do ubezpieczenia i zapisaniu jego treści, Wniosek jest elektronicznie zapisywany w systemie transakcyjnym Nord Serwis.
3. Zapisanie treści wypełnionego Wniosku o ubezpieczenie jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się, zrozumiał oraz akceptuje postanowienia OWU, aneksu zmieniającego do OWU oraz SWU, stanowiące integralną część zawieranej przez Użytkownika umowy ubezpieczenia.
4. W przypadku ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży szkolnej– po wypełnieniu przez Użytkownika Wniosku o ubezpieczenie i akceptacji danych podanych w formularzu, Użytkownik dokonuje zapłaty rocznej składki jednorazowo. Każdy wnioskujący o zakup polisy opłaca składkę za pośrednictwem serwisu transakcyjnego Przelewy24.pl. Po skutecznej realizacji przelewu Użytkownik otrzymuje zwrotnie druk „Potwierdzenia ubezpieczenia”.
5. Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia oraz prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia zawarte są w OWU, aneksie do OWU oraz SWU, stanowiących integralną część zawieranej umowy, zamieszczonych w Serwisie.
6. Użytkownik nie ma prawa do zmiany warunków zawartej umowy ubezpieczenia poprzez Serwis. Dokonywanie jakichkolwiek zmian w umowie ubezpieczenia dozwolone jest wyłącznie na warunkach określonych w OWU i obowiązujących przepisach prawa.


§ 6. Konsultacje

1. Na każdym etapie procesu przystępowania do ubezpieczenia Użytkownik ma możliwość kontaktowania się ze specjalistami Serwisu w formie telefonicznej z dostępnością w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 16:00 a także za pośrednictwem korespondencji e-mail.
2. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z Serwisu i wypełnienia Wniosku, a następnie zapisania danych we Wniosku bez zawarcia umowy ubezpieczenia, administrator Serwisu może również wykorzystać dane w celu skontaktowania się przez Konsultanta serwisu z Użytkownikiem.

§ 7. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna, z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź, zwana dalej UNIQA. Umowy ubezpieczenia NNW zawierane są za pośrednictwem Nord Serwis Sp. z o.o.
2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email dane.osobowe@uniqa.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.uniqa.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
3. U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email dane.osobowe@uniqa.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.uniqa.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu:
a) zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia NWW, w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 u. 1 lit. b RODO)
b) oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy - podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na administratorze, (art. 6 u. 1 lit. c RODO)
c) marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług, (art. 6 u. 1 lit. f RODO)
d) dochodzenia roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową ubezpieczenia– podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość dochodzenia przez niego roszczeń, (art. 6 u. 1 lit. f RODO)
e) podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem przestępstwom ubezpieczeniowym – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest możliwość przeciwdziałania i ściganie przestępstw popełnianych na szkodę zakładu ubezpieczeń, (art. 6 u. 1 lit. f RODO)
f) reasekuracji ryzyk – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego związanego z umową zawartą z Panią/Panem.(art. 6 u. 1 lit. f RODO)
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy ubezpieczenia. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania i celów analitycznych jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach.
6. Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, agencjom marketingowym, czy też agentom ubezpieczeniowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz profilowania.
8. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
10. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.
11. Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia.
12. W przypadku formularza kontaktowego, dostępnego na stronie internetowej https://www.ubezpieczenieuczniow.pl/ns.nsf/kontakt.xsp, administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Nord Serwis Sp. z o.o. (87-100 Toruń, ul. Lubicka 16). Nasze dane kontaktowe: torun@nsagent.pl, +48 (56) 306 77 12.
13. Pani/Pana dane wykorzystujemy wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów). Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby skontaktować się z Panią/Panem.
14. Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to niezbędne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
15. Może Pani/Pan złożyć wniosek o dostęp do swoich danych, przeniesienie danych, sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania. W dowolnym momencie może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania. Ma Pani/Pan także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy prawa.
16. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Pani/Pana dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych.
17. Nasza firma wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: odo@nsagent.pl.
18. Nord Serwis może przetwarzać dane eksploatacyjne Użytkownika, to jest dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usługi, w tym:
a) oznaczenia identyfikujące Użytkownika, nadawane na podstawie wyżej wskazanych danych,
b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik,
c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi,
d) informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usługi.
19. W celu zapobieżenia pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną Nord Serwis stosuje bezpieczny i wiarygodny certyfikat SSL na stronach Serwisu.

§ 8. Zasady odpowiedzialności

1. Użytkownik może korzystać z Usług anonimowo, chyba że właściwość Usługi wymaga podania danych osobowych lub konieczność podania danych osobowych wynika ze sposobu korzystania z Usługi. W przypadku korzystania z Usług niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Nord Serwis ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. W takim przypadku Nord Serwis powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu.
2. Niedopuszczalne jest dostarczanie przez Użytkownika treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za niemoralne, obraźliwe oraz treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W przypadku otrzymania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez Użytkownika, Nord Serwis może uniemożliwić dostęp do tych danych. Nord Serwis nie będzie ponosić odpowiedzialności względem Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku dostarczenia przez Użytkownika treści i danych, o których mowa powyżej, Nord Serwis ma prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika.
3. W wypadku, w którym Usługa wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, Użytkownik zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i niewprowadzających w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Serwisu przez Użytkownika w szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
4. Nord Serwis nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularzy aplikacji przez Użytkownika, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu aplikacji bez ich wiedzy i zgody.
5. Nord Serwis nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od Nord Serwis. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Nord Serwis ma on prawo czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości. Nord Serwis nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu.
6. Nord Serwis nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

§ 10. Prawa własności intelektualnej

1. Nord Serwis informuje, iż jest właścicielem praw autorskich do informacji i materiałów oraz znaków towarowych znajdujących się w Serwisie lub uprawnionych, tj. posiadającym odpowiednio prawo, do korzystania z takich materiałów, informacji lub znaków.
2. Opublikowane w Serwisie materiały lub informacje, o ile wyraźnie nie jest stwierdzone inaczej, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa własności intelektualnej.
4. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w Serwisie treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości stanowi się, że korzystanie i rozporządzenie tymi treściami, wykraczające poza ramy dozwolonego użytku osobistego wymaga uprzedniej pisemnej zgody Nord Serwis
5. Przetwarzanie treści witryny i używanie jej lub jej części – również udostępnianych kanałów RSS - w tworzeniu stron generowanych automatycznie lub służących pozycjonowaniu, jest zabronione.
6. Wykorzystywanie jakichkolwiek elementów graficznych witryny, bez wiedzy i zgody firmy Nord Serwis podlega opłacie w wysokości 1.000 zł netto (słownie: tysiąc złotych) za każdy wykorzystany element dziennie.

§ 10. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Użytkownik poprzez rozpoczęcie korzystania z Usług lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu Usługi przy użyciu strony www oświadcza, iż w pełni akceptuje i potwierdza zrozumienie warunków Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
2. Regulamin stanowi integralną część umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych przez Użytkownika z Nord Serwis. Poprzez rozpoczęcie korzystania z usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu przy uruchamianiu usługi przy użyciu Serwisu Użytkownik zawiera umowę o świadczenie usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy.
3. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług. Skutki prawne zakończenia korzystania z Usług określają przepisy prawa, właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi, a także okoliczności faktyczne, w szczególności mogą to być przepisy ustaw wskazanych w § 13 ust. 3 Regulaminu.
4. Z zastrzeżeniem ust. 5 umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie, tj. bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń w tym przedmiocie, z chwilą opuszczenia przez Użytkownika stron Serwisu, w ramach których udostępniana jest Usługa.
5. Umowa o świadczenie Usługi ubezpieczenia rozwiązuje się najpóźniej:
1) w wypadku, w którym Użytkownik dokonał jedynie Zapisu Wniosku, odpowiednio:
a) w terminie 30 dni od dokonania Zapisu Oferty lub
b) w dniu dokonania Zakupu Polisy w oparciu o Ofertę lub
c) w dniu wygaśnięcia Zapisu Oferty z przyczyn innych niż wymienione powyżej.
2) w wypadku, w którym Użytkownik dokonał Zakupu Polisy, a następnie zawarł Umowę Ubezpieczenia – umowa o świadczenie Usługi rozwiązuje się najpóźniej z chwilą rozwiązania Umowy Ubezpieczenia, które następuje w przypadkach i na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

§ 11. Postępowanie reklamacyjne.

1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu należy zgłaszać:
1) telefonicznie pod nr + 48 56 306 77 12,
2) drogą elektroniczną na adres: torun@nsagent.pl
2. Reklamacja zawierać powinna co najmniej następujące dane:
1) oznaczenie Użytkownika (w tym imię, nazwisko, adres korespondencyjny, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej nazwę, adres korespondencyjny oraz dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją),
2) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
3. Nord Serwis, rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, Nord Serwis powiadamia składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje nie zawierające danych wymienionych w ust. 2. nie podlegają rozpatrzeniu.
4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika lub publikowana w zasobach Serwisu.

§12. Informacja o potencjalnych zagrożeniach

1. W związku z realizacją obowiązku wskazanego w art. 6 pkt. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Nord Serwis informuje o potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu.
2. Niniejsza informacja dotyczy zagrożeń, które mogą wystąpić jedynie potencjalnie, ale które powinny być brane pod uwagę przez Użytkowników, mimo stosowania przez Nord Serwis środków technicznych i organizacyjnych odpowiednich do zagrożeń.
3. Podstawowymi zagrożeniami, na jakie narażony jest Użytkownik w trakcie korzystania z internetu, są m.in.:
• złośliwe oprogramowanie (malware) – oprogramowanie mające na celu działanie przestępcze, szkodliwe lub złośliwe, takie jak wirusy, konie trojańskie, robaki itp.;
• oprogramowanie szpiegujące (spyware) – oprogramowanie, które śledzi działania Użytkownika lub dane jego dotyczące, a następnie przesyła je bez wiedzy i zgody Użytkownika do autora lub użytkownika oprogramowania;
• spam – niezamawiane wiadomości elektroniczne, wysyłane do wielu odbiorców i zawierające informacje o charakterze handlowym;
• wyłudzenie danych (phishing) – działanie polegające się na podszyciu pod godną zaufania osobę fizyczną lub prawną w celu zdobycia danych Użytkownika;
• włamania do komputera lub urządzenia przenośnego (smartfon, tablet itp.) Użytkownika.
4. W celu zapewnienia ochrony Użytkownika i zmniejszenia ryzyka wystąpienia zagrożeń, o których mowa powyżej, Użytkownik powinien w szczególności:
• zainstalować na wykorzystywanym komputerze lub urządzeniu przenośnym program antywirusowy i firewall, regularnie aktualizowany;
• regularnie aktualizować wykorzystywane przez siebie programy i system operacyjny;
• nie otwierać i nie pobierać załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia;
• nie pobierać oprogramowania lub plików ze nielegalnych źródeł.

§ 13. Postanowienia końcowe

1. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu.
2. Zmiany wchodzą w życie z chwilą udostępnienia zmienionego tekstu Regulaminu na stronach Serwisu. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji i zrozumienia.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy:
1) Ustawy o ochronie danych osobowych (do 25 maja 2018 r.),
2) RODO (od 25 maja 2018 r.),
3) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
4) Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.),
5) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.)
6) ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (t.j. Dz.U. 2017 poz. 2486 ze zm.)
oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.